Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych
jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
reprezentowany przez:
mgr inż. Piotr Handwerker
tel.: 32 256 99 01
ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice
mzum@mzum.katowice.pl

Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest:
Andrzej Ponikło
tel.: 32 256 99 01 (wew.147)
iod@mzum.katowice.pl

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM).  Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do:
- Żądania  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- Przenoszenia danych;
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.html


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-18 07:28 przez: Andrzej Ponikło
FAQ