Dział uzgodnień dokumentacji
Zadania Działu uzgodnień dokumentacji:
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie umieszczania w pasie drogowym wszelkich urządzeń niezwiązanych z funkcjonowania pasa drogowego,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie inwestycji realizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie lokalizacji zjazdów,
 • wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów,
 • wydawanie wstępnej zgody na wejście w teren działek znajdujących się w pasie drogowym,
 • wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dla inwestycji drogowych, realizowanych poza zadaniami MZUiM,
 • nadzorowanie i dokonywanie odbiorów końcowych inwestycji drogowych nieobjętych zadaniami MZUiM,
 • opiniowanie projektów czasowej i docelowej organizacji ruchu dla inwestycji nieobjętych zadaniami MZUiM,
 • wydawanie warunków komunikacyjnych do decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Wydziału Budownictwa UM Katowice,
 • opiniowanie i uzgadnianie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie umów w zakresie podziałów nieruchomości, znajdujących się w pasie drogowych,
 • prowadzenie korespondencji i archiwizacji dokumentów, wynikających z realizacji inwestycji na terenie miasta.
Kontakt


tel.: 32 256 99 01, 256 99 17

Kierownik Działu uzgodnień dokumentacji i umów:

 • inż. Tomasz Wawrosz  - wew. 128

Pracownicy działu:

 • mgr inż. Anna Wiewiórowska – Sztuder – wew. 132
 • Barbara Gabryszewska – wew. 127
 • Beata Winkiel - Wołkowycka – wew. 144
 • Monika Dula - wew. 144
 • mgr inż. Katarzyna Cieślińska - Ostojska - wew. 128
 • mgr inż. Andrzej Słomka- wew 128

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga


FAQ