Sekcja mostowa

Do zakresu działania Sekcji Mostowej należy m. in.:

 • prowadzenie właściwej ewidencji i odpowiedniej dokumentacji obiektów inżynierskich,
 • aktualizacja materiałów ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych obiektów inżynierskich, pomiarów skrajni poziomych i pionowych oraz oznakowanie tych obiektów,
 • przeprowadzanie przeglądów wiosennych obiektów inżynierskich i sporządzanie protokołów z ich przeglądów oraz opracowywanie wniosków oraz sposobu napraw i rozwiązań,
 • zlecanie dokumentacji technicznej na naprawę lub remont obiektów inżynierskich,
 • zlecanie ekspertyz oraz nadzorowanie technicznego spływu zleconych opracowań,
 • współdziałanie z biurami projektów i wykonawcami w trakcie całego procesu projektowego,
 • zawieranie umów na roboty mostowe wykonywane przez obcych wykonawców,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót mostowych,
 • potwierdzanie ilości i wartości wykonanych robót,
 • przyjęcie dokumentacji technicznej /powykonawczej/ od wykonawcy robót,
 • zgłaszanie wykonawcy robót uwag dotyczących stwierdzonych usterek w okresie gwarancyjnym i dopilnowanie ich usunięcia,
 • opracowywanie miesięcznych meldunków z wykonania rzeczowego i finansowego wykonywanych remontów oraz wszelkiej sprawozdawczości dotyczącej obiektów inżynierskich,
Kontakt

tel.:   32 256 99 01 wew. 111

Kierownik Sekcji Mostowej:

 • mgr inż. Łukasz Bilski

Pracownicy:

 • Łukasz Mazur

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-22 07:36 przez: Andrzej Ponikło


FAQ