Nadzór systemu parkowania

 Uwaga

 

Z dniem 7.10.2016 roku zaczęła obowiązywać nowa uchwała nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4755), a z dniem 25.07.2018 roku weszła w życie nowelizacja ww. uchwały, tj. uchwała nr LVII/1178/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4597)

Z dniem 1 lipca 2015 WPŁATY ZA POSTÓJ, OPŁATY ZA ABONAMENTY, WYZNACZONE MIEJSCA POSTOJOWE W STREFIE ORAZ WSZYSTKIE INNE OPŁATY ZWIĄZANE ZE SPP W KATOWICACH NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO MZUiM :
PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499

Sprawy do załatwienia w Biurze Obsługi Klienta:

 • regulowanie zaległych i bieżących opłat parkingowych,
 • uiszczanie opłat dodatkowych,
 • wystawianie i przedłużanie ważności Kart Mieszkańca, Kart Przedsiębiorcy, Kart pojazdów hybrydowych oraz identyfikatorów parkingowych,
 • przyjmowanie skarg i uwag dot. pracy inkasentów,

Komórka ds. windykacji, ul. Warszawska 27, piętro I
Sprawy do załatwienia w komórce ds. windykacji telefonicznie pod numerem: 32-206-80-89:

 • wew. 14 - udzielanie informacji odnośnie upomnień dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie,
 • wew. 11, 13 - udzielanie informacji odnośnie tytułów wykonawczych dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
 • wew. 11, 13 - rozpatrywanie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

Podstawy prawne:

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami
 • Uchwała nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r wraz
  z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, §58, pkt 4)

Inne informacje:

 • Stawki opłat:
  • Pierwsza godzina: 2 zł
  • Druga godzina: 2,40 zł
  • Trzecia godzina: 2,80 zł
  • Każda następna godzina: 2 zł
 • Opłata dodatkowa za postój bez wykupionego biletu: 50 zł
 • Inkasenci obecni są na ulicach w godzinach 9:00 do 16:30.
 • Na obszarze   strefy płatnego parkowania, w miejscach oznaczonych
  co  najmniej pionowym znakiem D18 „parking” opłata za postój pojazdów
  jest pobierana w dni robocze,od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do 16:30.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KATOWICE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE „KARTY MIESZKAŃCA”, „KARTY PARKINGOWEJ” DLA PRZEDSIĘBIORCY LUB „KARTY POJAZDU HYBRYDOWEGO”

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przypomina mieszkańcom Miasta Katowice, którzy uprawnieni są do ubiegania się o wydanie „karty mieszkańca” lub „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, iż zgodnie z Regulaminem uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” i abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) – stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodów na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4755 ze zm.) wraz z podaniem należy złożyć m.in. „kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu” oraz „dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jego właścicielem”.

Jednocześnie Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przypomina mieszkańcom Miasta Katowice, którzy uprawnieni są do ubiegania się o wydanie „karty pojazdu hybrydowego”, iż zgodnie z Regulaminem uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” i abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) – stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodów na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4755 ze zm.) wraz z podaniem należy złożyć m.in. „kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego wraz ze świadectwem homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzającym spalinowo-elektryczny napęd pojazdu” oraz „dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w mieście Katowice”. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje przy tym, że zerowa stawka opłat została ustalona dla mieszkańców posiadających zameldowanie na pobyt stały w Mieście Katowice będących właścicielami pojazdów samochodowych posiadających układ napędowy spalinowo-elektryczny (hybryda) i posiadających „kartę pojazdu hybrydowego” wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3 do ww. uchwały.

Mając na względzie powyższe, MZUiM w Katowicach uprzejmie informuje, iż:


Dowód rejestracyjny

1) w przypadku posiadania pojazdu samochodowego na własność przez Wnioskodawcę zobowiązany jest on przedłożyć w tut. MZUiM w Katowicach kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzającego, iż jest on jego właścicielem oraz przedłożyć do okazania oryginał dowodu rejestracyjnego na żądanie pracownika MZUiM.

W przypadku nie przedłożenia dowodu rejestracyjnego pojazdu, potwierdzającego, iż ubiegający się o wydanie „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców lub „karty pojazdu hybrydowego” jest właścicielem pojazdu, MZUiM ma prawo do odmowy wydania karty.

Przepisy prawa:

Art. 78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.):

„Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: (…)zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

Art.  97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.):

„Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany”.

Umowa użyczenia pojazdu

2) w przypadku przedłożenia przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej użyczenia pojazdu należy podkreślić, że po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.

Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie obowiązującej, rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Przy wyliczaniu przychodu należy wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia pojazdu.

Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.).

W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

 

Kontakt

1. BOK,
ul. Warszawska 19, Katowice
tel.:   32 202-51-51
e-mail: parkingi@mzum.katowice.pl

Biuro czynne od pn 9:00-17:00 wt - pt w godzinach: 900 – 1530

Kasa czynna od pn-pt od 9:00 - 15:30

Dyspozytornia parkomatów:
698 634 560
W godzinach 8:00 - 16:30


Kierownik:

 

 • Marta Grabny

Z-ca kierownika:

 • Jarosław Kot

Dyspozytorzy:

 • Łucja Lelonek
 • Igor Krawczyk
 • Patryk Śliwiński
 • Piotr Chęciński

Referent:

 • Beata Mika - Kazimierczak

Kasjerki:

 • Elżbieta Ogierman Jakoktochce
 • Bogusława Tomaszewska

Pomoc biurowa:

 • Barbara Dobrowolska
 • Małgorzata Nowak

2. Komórka ds. windykacji,
ul. Warszawska 27, Katowice
tel.:
  32-206-80-89

Starsi Referenci:

 • Marcin Laske
 • Paweł Lenkiewicz

Referenci:

 • Anna Myjak
 • Ewa Nocoń
 • Wioleta Trojan

Specjalista ds administracyjno-prawnych:

 • Paweł Jakoktochce
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-07-25 11:23 przez: Andrzej Ponikło


FAQ