Nadzór systemu parkowania

 Uwaga

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2018r. tut. Dział będzie nieczynny.
Dnia 28 grudnia br. kasa działu będzie czynna do godz.13.00.
Dnia 31 grudnia br. kasa działu będzie nieczynna.

Z dniem 7.10.2016 roku zaczęła obowiązywać nowa uchwała nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4755), a z dniem 25.07.2018 roku weszła w życie nowelizacja ww. uchwały, tj. uchwała nr LVII/1178/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4597)

Z dniem 1 lipca 2015 WPŁATY ZA POSTÓJ, OPŁATY ZA ABONAMENTY, WYZNACZONE MIEJSCA POSTOJOWE W STREFIE ORAZ WSZYSTKIE INNE OPŁATY ZWIĄZANE ZE SPP W KATOWICACH NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO MZUiM :
PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499

Sprawy do załatwienia w Biurze Obsługi Klienta:

 • regulowanie zaległych i bieżących opłat parkingowych,
 • uiszczanie opłat dodatkowych,
 • wystawianie i przedłużanie ważności Kart Mieszkańca, Kart Przedsiębiorcy, Kart pojazdów hybrydowych oraz identyfikatorów parkingowych,
 • przyjmowanie skarg i uwag dot. pracy inkasentów,

Komórka ds. windykacji, ul. Warszawska 27, piętro I
Sprawy do załatwienia w komórce ds. windykacji telefonicznie pod numerem: 32-206-80-89:

 • wew. 14 - udzielanie informacji odnośnie upomnień dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie,
 • wew. 11, 13 - udzielanie informacji odnośnie tytułów wykonawczych dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
 • wew. 11, 13 - rozpatrywanie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

Podstawy prawne:

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami
 • Uchwała nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r wraz
  z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, §58, pkt 4)

Inne informacje:

 • Stawki opłat:
  • Pierwsza godzina: 2 zł
  • Druga godzina: 2,40 zł
  • Trzecia godzina: 2,80 zł
  • Każda następna godzina: 2 zł
 • Opłata dodatkowa za postój bez wykupionego biletu: 50 zł
 • Inkasenci obecni są na ulicach w godzinach 9:00 do 16:30.
 • Na obszarze   strefy płatnego parkowania, w miejscach oznaczonych
  co  najmniej pionowym znakiem D18 „parking” opłata za postój pojazdów
  jest pobierana w dni robocze,od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do 16:30.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KATOWICE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE „KARTY MIESZKAŃCA”, „KARTY PARKINGOWEJ” DLA PRZEDSIĘBIORCY LUB „KARTY POJAZDU HYBRYDOWEGO”

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przypomina mieszkańcom Miasta Katowice, którzy uprawnieni są do ubiegania się o wydanie „karty mieszkańca” lub „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, iż zgodnie z Regulaminem uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” i abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) – stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodów na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4755 ze zm.) wraz z podaniem należy złożyć m.in. „kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu” oraz „dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jego właścicielem”.

Jednocześnie Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przypomina mieszkańcom Miasta Katowice, którzy uprawnieni są do ubiegania się o wydanie „karty pojazdu hybrydowego”, iż zgodnie z Regulaminem uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” i abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) – stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodów na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4755 ze zm.) wraz z podaniem należy złożyć m.in. „kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego wraz ze świadectwem homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzającym spalinowo-elektryczny napęd pojazdu” oraz „dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w mieście Katowice”. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje przy tym, że zerowa stawka opłat została ustalona dla mieszkańców posiadających zameldowanie na pobyt stały w Mieście Katowice będących właścicielami pojazdów samochodowych posiadających układ napędowy spalinowo-elektryczny (hybryda) i posiadających „kartę pojazdu hybrydowego” wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3 do ww. uchwały.

Mając na względzie powyższe, MZUiM w Katowicach uprzejmie informuje, iż:


Dowód rejestracyjny

1) w przypadku posiadania pojazdu samochodowego na własność przez Wnioskodawcę zobowiązany jest on przedłożyć w tut. MZUiM w Katowicach kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzającego, iż jest on jego właścicielem oraz przedłożyć do okazania oryginał dowodu rejestracyjnego na żądanie pracownika MZUiM.

W przypadku nie przedłożenia dowodu rejestracyjnego pojazdu, potwierdzającego, iż ubiegający się o wydanie „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców lub „karty pojazdu hybrydowego” jest właścicielem pojazdu, MZUiM ma prawo do odmowy wydania karty.

Przepisy prawa:

Art. 78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.):

„Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: (…)zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

Art.  97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.):

„Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany”.

Umowa użyczenia pojazdu

2) w przypadku przedłożenia przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej użyczenia pojazdu należy podkreślić, że po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.

Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie obowiązującej, rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Przy wyliczaniu przychodu należy wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia pojazdu.

Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.).

W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

 

Kontakt

1. BOK,
ul. Warszawska 19, Katowice
tel.:   32 202-51-51
e-mail: parkingi@mzum.katowice.pl

Biuro czynne od pn 9:00-17:00 wt - pt w godzinach: 900 – 1530

Kasa czynna od pn-pt od 9:00 - 15:30

Dyspozytornia parkomatów:
698 634 560
W godzinach 8:00 - 16:30


Kierownik:

 

 • Marta Grabny

Z-ca kierownika:

 • Jarosław Kot

Dyspozytorzy:

 • Łucja Lelonek
 • Igor Krawczyk
 • Patryk Śliwiński
 • Piotr Chęciński

Referent:

 • Beata Mika - Kazimierczak

Kasjerki:

 • Elżbieta Ogierman Jakoktochce
 • Bogusława Tomaszewska

Pomoc biurowa:

 • Barbara Dobrowolska
 • Małgorzata Nowak

2. Komórka ds. windykacji,
ul. Warszawska 27, Katowice
tel.:
  32-206-80-89

Starsi Referenci:

 • Marcin Laske
 • Paweł Lenkiewicz

Referenci:

 • Anna Myjak
 • Ewa Nocoń
 • Wioleta Trojan

Specjalista ds administracyjno-prawnych:

 • Paweł Jakoktochce
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-12-10 11:57 przez: Andrzej Ponikło


FAQ