Strefa Płatnego Parkowania - wyjaśnienia

1. Uzyskanie karty parkingowej (mieszkańca/przedsiębiorcy) i abonamenty (miesięczny, kwartalny i półroczny).

W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Po poprawnej weryfikacji wniosku należy przejść do płatności poprzez kliknięcie przesłanego mailem linku do płatności. BRAK JEST MOŻLIWOŚCI wnoszenia opłat za Parkingową Kartę Mieszkańca, Parkingową Kartę Przedsiębiorcy lub Abonamenty (miesięczny, kwartalny i półroczny) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem. Każda karta parkingowa i abonament mają swój okres ważności. Należy pamiętać o ponownym złożeniu wniosku przed upływem ważności karty/abonamentu. Data ważności karty/abonamentu znajduje się m.in. w mailu potwierdzającym aktywację karty/abonamentu.

2. Rodzaje informacji o statusie wniosku zawarte w korespondencji mailowej pomiędzy MZUIM a wnioskującym o kartę/abonament:

 1. Pierwszy email z MZUiM do wnioskującego zawiera potwierdzenie złożenia wniosku do MZUiM i zarejestrowania go w systemie, celem rozpatrzenia przez pracowników.
 2. Drugi email zawiera informację o statusie wniosku, w postaci:
  • informacji "Wniosek został zweryfikowany, ale dokumenty wymagają uzupełnienia" wraz z wyszczególnieniem, jakie dokumenty należy dosłać i uzupełnić w ciągu 96 godzin, z doprecyzowaniem, że jeśli termin nie zostanie zachowany - wniosek zostanie odrzucony (ta informacja może wysyłana do wnioskodawcy kilkukrotnie, jeśli nadsyłane dokumenty nadal będą niekompletne); lub
  • informacji "Wniosek został zweryfikowany pozytywnie" oraz linku do płatności Przelewy24, a także szczegółów dot. kwoty, terminu ważności karty/abonamentu. Dołączona jest także informacja, że link do płatności aktywny jest 7 dni, a niedokończenie płatności w podanym czasie skutkuje odrzuceniem wniosku.
 3. Po opłaceniu karty/abonamentu (link do płatności wysyłany jw.) - do wnioskodawcy jest wysyłany email, że wybrana forma abonamentowa została aktywowana i jest gotowa do użycia, z informacją o czasie obowiązywania karty/abonamentu (od - do). 
 4. Płacący, który inicjuje płatność poprzez system płatności Przelewy24, otrzymuje wiadomość mailową z informacją o rozpoczęciu procesu płatności. Temat takiej wiadomości, to "Nowa transakcja płatnicza" (podany jest numer transakcji). W treści wiadomości pojawia się informacja dla jakiej firmy realizowana jest płatność, w tym kwota oraz numer zamówienia. Dodatkowo w treści maila jest aktywny link, po kliknięciu na który wnioskodawca ma możliwość sprawdzić "status transakcji" (czy płatność jest "dokonana", "odrzucona" lub "nieopłacona"). Tylko płatność dokonana spowoduje przesłanie potwierdzenia aktywacji karty/abonamentu.

3. Wykluczenie cyfrowe

MZUiM wyposażył biuro obsługi klienta przy ul. Warszawskiej 19 w stanowisko komputerowe do samodzielnej obsługi strony spp.katowice.eu przez osoby nieposiadające dostępu do Internetu/komputera lub z pomocą pracownika biura obsługi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W MZUiM działa kasa, która jest dedykowana dla osób, które nie posiadają konta bankowego czy dostępu do aplikacji bankowej, za pomocą których można uiścić opłatę za ww. formy abonamentowe. Powyższe rozwiązanie jest alternatywą dla osób niemających dostępu do Internetu, komputera czy konta w banku.

4. Termin rozparzenia wniosku o kartę parkingową/abonament

System sprzedaży kart parkingowych/abonamentów jest obsługiwany przez pracowników, którzy potrzebują czasu na analizę dokumentów, sprawdzenie adresu zameldowania i rozpatrzenie wniosku. Dlatego zachęcamy do zakupu karty/abonamentu na kolejne okresy z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego abonamentu/karty. Pozwoli to na nabycie lub kontynuowanie możliwości parkowania bez zbędnego stresu i dodatkowych kosztów. Wniosek można złożyć maksymalnie na 30 dni przed datą zakończenia jego ważności.

5. Kto może otrzymać kartę parkingową/abonament?

Parkingową Kartę Mieszkańca (PKM) można otrzymać tylko na jeden samochód, którego jest się właścicielem (współwłaścicielem) lub posiada się do niego ważny tytuł prawny (np. umowę zawierającą w swej treści numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, potwierdzającą istnienie uprawnienia do korzystania z pojazdu, którego nie jesteś właścicielem).

Parkingowa Karta Mieszkańca przysługuje (pod pewnymi warunkami) tylko mieszkańcowi Strefy A lub Strefy B, który jest właścicielem pojazdu samochodowego lub posiada inny tytuł prawny do pojazdu.

Warunkiem jest:

 • albo zameldowanie na pobyt stały w strefie A/B,
 • albo zameldowanie na pobyt czasowy w strefie A/B oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Katowicach.

Abonament z kolei przysługuje każdej osobie fizycznej - właścicielowi pojazdu samochodowego lub posiadającemu inny tytuł prawny do pojazdu, która:

 • albo jest zameldowana na pobyt stały w dowolnej dzielnicy Katowic,
 • albo nie posiada takiego zameldowania, ale rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach.

Można wybrać i opłacić abonament w dowolnie wybranej strefie. Obie formy można opłacić na miesiąc, kwartał lub pół roku.

Parkingowa Karta Przedsiębiorcy przysługuje na jeden pojazd samochodowy podmiotom będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadającym inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu, które:

 • są osobami fizycznymi, których główne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze Strefy A (ŚSPP) lub Strefy B (SPP) - zgodnie z CEIDG lub

lub

 • osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej z główną siedzibą zarejestrowaną na obszarze Strefy A (ŚSPP) lub Strefy B (SPP) - zgodnie z KRS.
Kartę przedsiębiorcy wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

6. Jak wygląda karta parkingowa/abonament?

Karta/abonament nie jest drukiem lub kartą do włożenia za szybę samochodu. To informatyczny zapis w bazie danych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), na podstawie którego Kontrolerzy MZUiM będą wiedzieli, że postój danego pojazdu jest opłacony.

7. Gdzie można parkować posiadając kartę parkingową/abonament?

Dzięki karcie/abonamentowi można parkować na wyznaczonych stanowiskach postojowych oznakowanych co najmniej znakiem pionowym D-18 „parking”, które są położone w całej Strefie A (ŚSPP, niebieskiej) oraz w całej Strefie B (SPP, zielonej).

Posiadacze Parkingowych Kart Mieszkańca będą mogli parkować także w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju B-35 z umieszczoną pod nim tabliczką ze stosowną informacją: "Nie dotyczy: określonej części drogi, wyłącznie pojazdów posiadaczy Parkingowej Karty Mieszkańca". Oznacza to, że uprawnieni do postoju w tym miejscu będą wyłącznie mieszkańcy posiadający Parkingową Kartę Mieszkańca. Kontrolę przestrzegania oznakowania sprawować będzie Straż Miejska.

8. Co powoduje brak abonamentu / karty parkingowej?

 • konieczność zapłaty za postój zgodnie ze stawkami określonymi w "Tabeli opłat za postój pojazdów w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (strefa A) oraz w Strefie Płatnego Parkowania (strefa B)" - w parkomacie lub aplikacji mobilnej,
 • opłatę dodatkową nałożoną w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój.

Od 1 grudnia 2023 została wprowadzona e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi specjalnymi urządzeniami bądź przez kontrolerów. Pojazdy te skanują numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów samochodowych i weryfikują opłaty z bazą danych wniesionych opłat za postój.

9. Brak wezwań do zapłaty za wycieraczką pojazdu

Zmienił się również sposób informowania o nieopłaconych postojach. Kierowca nie znajdzie już „za wycieraczką” samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej (dotyczy to tylko postojów od 1 grudnia 2023 roku). Aby sprawdzić, czy w związku z parkowaniem nie została naliczona opłata dodatkowa, trzeba skorzystać ze strony spp.katowice.eu, gdzie po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu uzyska się informację o ewentualnym naliczeniu opłaty lub nie. Strona pokieruje, jakie czynności wykonać, aby uzyskać więcej informacji dot. naliczonej opłaty.

Dane pojazdów, w stosunku do których naliczono opłatę dodatkową, ze względów technicznych nie są aktualizowane na bieżąco. Proces rejestracji danych może potrwać do 72 godzin (np. w przypadku weekendów lub świąt). Dlatego też ich sprawdzenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym po dacie postoju, najlepiej po godz. 7.00.

10. Opłata dodatkowa za brak opłaconego postoju

Przepisy nie przewidują możliwości anulowania opłaty dodatkowej. Wyjaśnienia mogą dotyczyć wyłącznie przypadku, jeżeli postój faktycznie był opłacony, ale z jakiś względów (np. technicznych) nie został zarejestrowany w bazie danych MZUiM.

Użytkownik pojazdu, który nie wniósł opłaty za postój zostanie obciążony opłatą dodatkową. Opłata taka powstaje z mocy prawa i do jej naliczenia wystarczy samo stwierdzenie postoju bez opłaty, bez pozostawienia zawiadomienia za szybą pojazdu czy wysłanego pocztą. Pierwszym dokumentem, jaki otrzyma użytkownik pojazdu, na którego została nałożona opłata dodatkowa, będzie upomnienie wydane w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej. W upomnieniu do kwoty opłaty dodatkowej zostaną doliczone koszty upomnienia.

Opłata dodatkowa zostanie naliczona

W "Strefie A":

 • kiedy użytkownik nie uiści opłaty w parkomacie lub przy pomocy aplikacji mobilnej lub przekroczony będzie czas, na który postój został opłacony,
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju w ramach jednej z form abonamentowych (Parkingowa Karta Mieszkańca, Parkingowa Karta Przedsiębiorcy, Abonamenty),
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju i nie przysługuje mu uprawnienie do korzystania ze stawki zerowej opłaty za postój pojazdu (pojazd elektryczny, postój osoby z niepełnosprawnościami na oznakowanym stanowisku postojowym),
 • kiedy użytkownik parkuje w „Strefie A”, a wniósł opłatę w wysokości określonej dla „Strefy B” (np. przy pomocy parkomatu ustawionego w „Strefie B”),
 • kiedy użytkownik parkuje w „Strefie A”, a posiada Parkingową Kartę Mieszkańca lub Abonament opłacone w wysokości określonej dla „Strefy B”.

W "Strefie B":

 • kiedy użytkownik nie uiści opłaty w parkomacie lub przy pomocy aplikacji mobilnej lub przekroczony będzie czas, na który postój został opłacony,
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju w ramach jednej z form abonamentowych (Parkingowa Karta Mieszkańca, Parkingowa Karta Przedsiębiorcy, Abonamenty),
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju i nie przysługuje mu uprawnienie do korzystania ze stawki zerowej opłaty za postój pojazdu (pojazd elektryczny, postój osoby z niepełnosprawnościami na oznakowanym stanowisku postojowym).

WAŻNE!!!

Z uwagi na uwarunkowania techniczne e-kontroli zwróć uwagę, aby w parkomacie lub aplikacji mobilnej wpisać poprawny numer rejestracyjny samochodu oraz wskazać prawidłową Strefę (A lub B) postoju pojazdu. W tym przypadku nawet tzw. czeski błąd będzie skutkował naliczeniem opłaty dodatkowej.

Parkomaty w obu Strefach nie posiadają opcji dopłaty do już wykupionego biletu. Jeżeli chcesz przedłużyć czas postoju, musisz na nowo wnieść opłatę. Kolejna opłata musi być wniesiona niezwłocznie po zakończeniu poprzedniej i przed kolejną kontrolą.

W przypadku braku możliwości określenia dokładnego czasu postoju proponujemy rozważyć możliwość opłaty za pomocą jednej z aplikacji mobilnych przy pomocy opcji „Start – Stop”. Rozwiązanie takie sugerujemy zastosować np. podczas wizyty w placówkach służby zdrowia lub urzędach.

 
Więcej odpowiedzi na pytania znajdą Państwo na stronie: spp.katowice.eu/static/faq?c=1710146531352


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja linku podstrony.
Joanna Krzykowska 2024-03-11 09:43:02
Edycja dokumentu : Edycja linku podstrony.
Joanna Krzykowska 2024-03-11 08:54:56
Edycja dokumentu : Aktualizacja linku
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:40:24
Edycja dokumentu : Aktualizacja linku
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:40:24
Edycja dokumentu : Aktualizacja linku
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:40:23
Wprowadzenie dokumentu : Utworzenie
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:34:26

Otwarte dane Pokaż dane