MZUiM w liczbach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM) jest jednostką miasta Katowice, działającą w formie jednostki budżetowej.
Terenem działania MZUiM jest miasto Katowice. 
Nadzór i kontrolę nad działalnością MZUiM sprawują: Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.

Przedmiotem działalności MZUiM jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi oraz obowiązków w zakresie zarządzania ruchem drogowym, monitorowania go, organizacji transportu, w tym transportu zbiorowego, na terenie miasta Katowice, jak również niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

Na majątek MZUiM Katowice składają się środki trwałe o łącznej wartości (stan na 31.12.2023):

brutto: 4.546.475.222,66 zł
umorzenia: 2.275.238.586,10 zł
netto: 2.271.236.636,56 zł

Pod administracją MZUM znajduje się (stan na dzień 31.10.2023):

 • 551,8 km dróg, z czego:

  • 32,6 km to drogi krajowe
  • 2,5 km to drogi wojewódzkie
  • 198,6 km to drogi powiatowe
  • 318,1 km to drogi gminne

MZUIM ma w zarządzie 182 obiektów inżynierskich, z czego (stan na 01.01.2024):

 • 130 obiektów mostowych w tym:
  • 43 mosty
  • 49 wiaduktów
  • 37 kładek dla pieszych
  • 1 estakadę
 • 28 tuneli, w tym:
  • 27 przejść podziemnych
  • tunel pod rondem o długościach naw: 665 m i 659 m
 • 24 przepusty o świetle ≥ 1,5 m

W zarządzie MZUiM znajdują się także (stan na 01.05.2024):

 • ekrany akustyczne o łącznej długości 2532 m
 • 4 centra przesiadkowe (z wyłączeniem budynków):
  • Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Centrum Przesiadkowe „Sądowa” https://mdakatowice.pl/ 
  • Centrum Przesiadkowe "Ligota"
  • Centrum Przesiadkowe "Brynów"
  • Centrum Przesiadkowe "Zawodzie"
 • Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem (ITS), na który składają się:
  • 112 sygnalizacji świetlnych – działających w systemie sterowania ruchem SCATS
  • 17 tablic VMS (Znaków Zmiennej Treści)
  • 12 Tablic Informacji Parkingowej
  • ponad 1700 czujników zajętości miejsc parkingowych
  • 119 kamer PTZ
  • 119 kamer wieloprzetwornikowych + 1 kamera stałopozycyjna
  • 47 kamer ANPR + 29 kamer podglądowych
  • Portal internetowy dla uczestników ruchu drogowego pod adresem: https://its.katowice.eu
 • 70 sygnalizacji świetlnych, niewłączonych do systemu ITS.

Statut MZUiM, Regulamin organizacyjny oraz sprawozdania finansowe.
Zadania MZUiM.
Wyniki przeprowadzonych kontroli.
Rejestry, ewidencje, archiwa.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych liczbowych w zakresie ITS.
Joanna Krzykowska 2024-05-22 10:35:07
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych liczbowych w zakresie ITS.
Joanna Krzykowska 2024-05-22 10:33:55
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych liczbowych w zakresie ITS.
Joanna Krzykowska 2024-05-22 10:33:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja
Joanna Krzykowska 2024-05-15 09:57:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych finansowych.
Joanna Krzykowska 2024-05-08 13:10:47
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych liczbowych.
Joanna Krzykowska 2024-05-08 11:05:32
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych liczbowych.
Joanna Krzykowska 2024-05-08 10:58:05
Edycja dokumentu : Aktualizacja ilości obiektów inżynierskich.
Joanna Krzykowska 2022-10-12 10:45:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja obiektów inżynierskich.
Joanna Krzykowska 2022-06-29 10:36:29
Edycja dokumentu : Zmiana tytułu strony.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:12:12
Edycja dokumentu : Zmiana tytułu strony.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:11:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 11:27:25
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 11:04:32
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 12:09:16
Edycja dokumentu : Aktualizacja majątku.
Joanna Krzykowska 2021-04-23 12:02:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 13:52:54
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 12:38:45
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych liczbowych.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 10:09:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-22 13:07:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 14:05:35
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:29:18
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane