Zadania MZUiM

MZUiM jako zarząd dróg, w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, zarządza wszystkimi drogami publicznymi oraz wykonuje zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami i zarządzeniami organów miasta na prawach powiatu oraz aktami wewnętrznymi jednostki. Drogi wewnętrzne – służące jednostkom organizacyjnym miasta – wskazane przez Prezydenta Miasta Katowice, wchodzą w zakres działania MZUiM.

MZUiM sprawuje nieodpłatny, trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

Do zakresu działania MZUiM w szczególności należy:

1) współuczestniczenie w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej na terenie miasta oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora w zakresie prowadzonych robót drogowo – mostowych,

4) zarządzanie ruchem na drogach publicznych, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, w tym:
- przeprowadzanie kontroli wykonania wprowadzanych organizacji ruchu i ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
- przeprowadzanie regularnych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających konieczność niestosowania się do zakazu wyrażonego znakiem drogowym,

5) zadania w zakresie parkowania:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych,
- wyznaczanie ciągów w pasie drogowym dróg publicznych, z których pobierane są opłaty za parkowanie pojazdów oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych,
- wydawanie i ewidencja „kart mieszkańca” i „kart przedsiębiorcy”.
- wyznaczanie i ewidencja zastrzeżonych miejsc stanowisk postojowych (kopert),

6) korzystanie z drogi w sposób szczególny, w tym:
- uzgadnianie przebiegu tras imprez organizowanych na drogach,
- uzgadnianie tras procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach,

7) zadania w zakresie transportu i dróg publicznych:
- rozpatrywanie spraw dotyczących warunków obsługi komunikacyjnej obiektów będących nowymi generatorami ruchu na drogach publicznych, w zakresie oddziaływania na warunki ruchu na drogach publicznych,
- rozpatrywanie spraw dotyczących lokalizacji przy drogach obiektów stałych i tymczasowych, nie związanych z funkcjonowaniem drogi, w zakresie oddziaływania na warunki ruchu na drogach publicznych,

8) organizacja transportu zbiorowego na terenie miasta Katowice, w tym:
- uzgadnianie przebiegu tras regularnych linii osobowych komunikacji miejskiej,
- uzgadnianie zmian w lokalizacji  przystanków komunikacji miejskiej,
- uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej,
- zawieranie umów na korzystanie przez przewoźników z przystanków położonych w pasie drogowym zarządzanych dróg publicznych,
- określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników,
- realizowanie zadań Miasta Katowice w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji dróg zlokalizowanych w Wielofunkcyjnym Zintegrowanym Centrum Komunikacyjno-Handlowym wraz z dworcem kolejowym Katowice – Osobowa i przejazdowym dworcem autobusowym,

9) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego – przeprowadzanie pomiarów zgodnie z art. 20 pkt. 15 ustawy o drogach publicznych,

10) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

11) - realizacja zadań technicznych, związanych z organizacją ruchu na drogach, polegająca na umieszczaniu i utrzymywaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wymiana zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

12) wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju w zakresie wyznaczonym przez właściwe podmioty oraz przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

13) koordynacja robót wykonywanych przez inne podmioty w pasie drogowym,

14) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych, zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Katowice (Zarządzenie nr 1755/2005 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 stycznia 2005 r.), a mianowicie:

a. wydawania zezwoleń na:
- zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych (art. 20 pkt 8),
- prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 40 ust. 2 pkt 1),
- umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 40 ust. 2 pkt 2),
- umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (art. 40 ust. 2 pkt 3),
- zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż ww. (art. 40 ust. 2 pkt 4),
- przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych (art. 13c ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 12),
- lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu przez właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi (art. 29 ust.1),

b. wyrażania zgody na:
- zbycie nieruchomości położonych w pasie, określonym w art. 35 ust. 2, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych pod przyszłą budowę drogi (art. 35 ust. 5),
- przebudowę lub remont obiektów budowlanych i urządzeń istniejących w pasie drogowym niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi (art. 38 ust. 2),
- umieszczenie urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza obszarem zabudowanym, w odległości mniejszej niż określona w ustawie - w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska  (art. 42 ust. 2),
- usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w ustawie - w szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. 43 ust. 2),

c. wymierzania kar pieniężnych:
- wymierzanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi (art. 40 ust. 12),
- wymierzanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu (art. 13g ust. 1),
- wymierzanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu oraz za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi (art. 29a ust. 1 i ust. 2),

d. orzekania o przywróceniu  pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu (art. 36),

e. uzgadniania zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3),

15) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

16) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

17)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

18)  wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

19)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

20)  uwzględnianie w planach remontów dróg i obiektów mostowych odpowiednich środków finansowych i technicznych, zapobiegających niekorzystnym przeobrażeniom środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia poziomu hałasu komunikacyjnego na podstawie dostarczonych wniosków przez kompetentne komórki organizacyjne Urzędu Miasta,

21)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

22)  pobieranie opłat drogowych za:

a. zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych,

b. przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych,

c. parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,

d. nie uiszczenie opłat, o których mowa w pkt. c. pobiera się opłatę dodatkową,

e. przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągu dróg publicznych,

23) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

24) opiniowanie w zakresie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

25) opiniowanie w zakresie nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 24 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

26) sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarząd gruntami w pasie drogowym, w tym oddawanie w najem, dzierżawę albo użyczanie ich w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,

27) pobieranie z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów określonych w pkt 21) opłaty w wysokości ustalonej w umowie,

28) w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy wystąpienie z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów, 

29) wstęp na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,

30) urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,

31) ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,

32) utrzymywanie czystości dróg publicznych na terenie miasta Katowice,

33) zaliczanie dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, w tym:
- przygotowywanie projektów uchwał  w sprawie zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych oraz projektów uchwał  w sprawie ustalenia przebiegu dróg,
- przygotowywanie opinii do przekazanych propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych,
- wnioskowanie do Prezydenta o zaliczenie drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych,

34) kanalizacja deszczowa w zakresie obejmującym wpusty deszczowe i przykanaliki, w tym:
- określanie potrzeb w zakresie budowy, remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej,
- pełnienie obowiązków użytkownika kanalizacji deszczowej,

35)    oświetlenie ulic, placów i mostów, w tym:
- określanie potrzeb w zakresie budowy, remontów i utrzymania sieci energetycznych     nie będących w eksploatacji rejonu energetycznego jak i innych podmiotów,
- planowanie budowy i remontów oświetlenia ulic i miejsc publicznych,
- finansowanie oświetlenia ulic, placów i mostów znajdujących się na terenie miasta, dla których miasto jest zarządcą,

36) prowadzenie ewidencji wiat przystankowych i autobusowych na terenie miasta   Katowice,

37) prowadzenie „akcji zima”, w tym przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta, związanych z jej przeprowadzeniem oraz koordynacja i nadzór nad jej realizacją,

38) utrzymanie ścieżek i tras rowerowych,

39) planowanie wydatków na bieżące utrzymanie oraz na budowę lub przebudowę infrastruktury rowerowej na drogach publicznych w zakresie prowadzonych robót drogowo-mostowych,

40) bieżące utrzymanie infrastruktury rowerowej przebiegającej w granicach pasa drogowego dróg publicznych,

41) pełnienie funkcji inwestora dla budowy lub przebudowy infrastruktury rowerowej w zakresie prowadzonych robót drogowo-mostowych,

42) uzgadnianie planów rozwoju oraz rozwiązań dotyczących infrastruktury rowerowej na drogach publicznych,

43) ewidencjonowanie, utrzymywanie i pobieranie opłat za udostępnienie kanałów technologicznych należących do miasta Katowice,

44) utrzymanie, eksploatacja i obsługa centrów przesiadkowych na terenie miasta Katowice.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 11:38:12
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 11:34:59

Otwarte dane Pokaż dane