Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mzum.katowice.pl

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://mzum.katowice.pl - strony internetowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Data publikacji nowej strony internetowej oraz deklaracji dostępności cyfrowej: 2021-03-27
Data istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-09-20
Daty aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej: 2022-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (pliki pochodzące z archiwalnej strony MZUiM),
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia; 
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 4. część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu.

W takim przypadku, aby zapoznać się z treścią dokumentu, prosimy o:

 • wykorzystanie bezpłatnego narzędzia OC do odczytu treści skanu lub
 • kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu. Osobą kontaktową jest: Andrzej Ponikło, aponiklo@mzum.katowice.pl, tel. (32) 256 99 01  w. 136. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows, w tym umożliwiających skorzystanie z aplikacji Lupa, Narrator, włączenie dużego kontrastu itp.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą podstronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
MZUiM Katowice zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MZUiM niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MZUiM może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy MZUiM odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo 


Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynków MZUiM przy ul. Kantorówny 2A, Milowickiej 1, Warszawskiej 19 i Warszawskiej 27 nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na ul. Kantorówny i Milowickiej można skorzystać z pomocy portiera, który telefonicznie skontaktuje się z danym działem i poprosi o podejście urzędnika do portierni w celu załatwienia sprawy czy udzielenia osobie zainteresowanej informacji. 
Lokalizacje MZUiM nie posiadają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem lokalizacji MZUiM przy ul. Warszawskiej, gdzie takie miejsca parkingowe usytuowano wzdłuż ul. Warszawskiej.
Budynki nie posiadają wind, schody są wyposażone w poręcze. Korytarze są oznaczone wizualnie ze wskazaniem dróg ewakuacji.
Do wszystkich lokalizacji można wejść z psem asystującym.
Lokalizacje MZUiM nie są wyposażone w tłumacza języka migowego, informacje głosowe ani pętle indukcyjne. 

Załączniki
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 [PDF 105,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-03-25 11:40:17
Edycja dokumentu : Aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej.
Joanna Krzykowska 2022-03-25 11:22:39
Edycja dokumentu : Aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej.
Joanna Krzykowska 2022-03-25 11:22:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja deklaracji dostępności.
Joanna Krzykowska 2021-09-20 14:01:08
Edycja dokumentu : Dodanie informacji
Joanna Krzykowska 2021-09-20 13:54:27
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania treści pod katem WCAG
Administrator Systemowy 2021-05-04 20:11:55
Edycja dokumentu : Zmiana warstwy wizualnej.
Joanna Krzykowska 2021-03-26 11:28:55
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:48:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:47:51
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:47:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:46:54
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-26 10:46:17
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:12:06
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:09:08
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:06:58
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 14:02:58
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:59:15
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:58:50
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:56:57
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:54:04
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:53:23
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:52:26
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:47:09
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:46:09
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:45:24
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:38:31
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:23:56
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:09:41
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:08:36
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:07:50
Edycja dokumentu : Wprowadzenie dokumentu.
Joanna Krzykowska 2021-02-12 13:06:32
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie deklaracji dostępności serwisu BIP
Administrator Systemowy 2020-11-27 13:36:43

Otwarte dane Pokaż dane