Sekcja mostowa

Kierownik Robót Mostowych: mgr inż. Łukasz Bilski, tel.: 32 256 99 01 wew. 111

Pracownicy: Rafał Hachuła, tel.: 32 256 99 01 wew. 111Zakres działań komórki org.:

 • opiniowanie uzgodnień projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją drogowego obiektu inżynierskiego,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi MZUiM w Katowicach oraz jednostkami Urzędu Miasta, w sprawie bieżącego utrzymania oraz robót interwencyjnych drogowych obiektów inżynierskich,
 • wnioskowanie do GDDKiA o nadanie, przeniesienie lub skreślenie jednolitego numeru inwentarzowego „JNI” dla obiektów mostowych i tuneli,
 • pomiar skrajni pionowych i poziomych obiektów mostowych i tuneli.
 • prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji obiektów mostowych, tuneli i przepustów obejmujące następujące dokumenty:
  • książki obiektów mostowych oraz tuneli,
  • karty obiektów mostowych,
  • wykaz obiektów mostowych, tuneli i przepustów.
 • archiwizowanie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej drogowych obiektów inżynierskich oraz opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych wykonywanych na obiektach w toku ich użytkowania,
 • przeprowadzanie kontroli drogowych obiektów inżynierskich obejmujących:
  • przeglądy bieżące polegające na kontroli wizualnej (lustracja) dokonywanych w ramach patrolowych objazdów w celu stwierdzenia uszkodzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  • okresowe kontrole roczne – przeglądy podstawowe, polegające na kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu,
 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem okresowych kontroli pięcioletnich – przeglądów rozszerzonych, polegających na kontroli dokonywanej co najmniej raz na pięć lat,
 • zlecanie oraz nadzór nad wykonaniem ekspertyz  oraz opinii technicznych obejmujące ocenę stanu technicznego całego obiektu lub jego części,
 • opracowywanie potrzeb i projektów rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie bieżącego utrzymania, przebudowy i remontów drogowych obiektów inżynierskich,
 • zlecanie wykonania dokumentacji technicznej dla robót budowlanych drogowych obiektów inżynierskich,
 • sporządzanie uproszczonych dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane drogowych obiektów inżynierskich, niewymagających pozwolenia na budowę,
 • wykonywanie czynności w postępowaniu przetargowym, prowadzonym na podstawie ustawy PZP. tj.:
  • opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,
  • ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
  • opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • określenie kryteriów oceny ofert. 
 • przygotowywanie materiałów do zawierania umów i zleceń na roboty budowlane drogowych obiektów inżynierskich,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych drogowych obiektów inżynierskich poprzez:
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów inżynierskich,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
  • kontrolowanie rozliczeń budowy.
 • uczestniczenie w komisyjnych odbiorach cząstkowych i końcowych robót budowlanych obiektów inżynierskich w tym w przeglądach gwarancyjnych,
 • przejmowanie dokumentacji powykonawczej,
 • naliczanie kar umownych,
 • wykonywanie uprawnień w  zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz tytułu gwarancji jakości, wynikających z umów o roboty budowlane w tym po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
 • przygotowywanie na podstawie wniosków, referencji dla Wykonawców potwierdzających, że roboty zostały wykonane w terminie z należytą starannością.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Dadani informacji o nowym pracowniku
Andrzej Ponikło 2022-06-02 12:22:46
Edycja dokumentu : usunięcie pracownika
Andrzej Ponikło 2021-10-11 12:56:19
Edycja dokumentu : Aktualizacja stanowiska.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 10:36:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-23 14:39:40
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:16:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:15:36
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:07:27
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:07:10
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane