Wydział Techniczny

Z-ca Dyr. ds. Inwestycji: Iwona Banaś tel.: 32 256 99 01 wew. 130, tel. kom. 733 992 296

Kierownik: Andrzej Wołkowycki - tel.: 32 256 99 01 lub 256 99 17 wew. 143

Pracownicy działu:

 • Andrzej Sułek - wew. 113
 • Pani Karolina Kołodziej w. 113
 • Monika Urbańczyk - wew. 113
 • Alina Pawlikowska - wew. 115
 • Pan Patryk Wolny w.115
 • Wojciech Wójcik - wew. 138

Zadania komórki org.:

 • koordynacja i nadzór przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań objętych planami rocznymi i wieloletnimi w zakresie remontów i modernizacji dróg oraz placów,
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów w zakresie remontów i modernizacji dróg i mostów,
 • przygotowywanie umów na roboty drogowe,
 • przekazywanie wraz z inspektorem nadzoru placów budów,
 • kontrola i organizacja nadzoru nad wykonanymi robotami drogowymi,
 • nadzór i kontrola nad prawidłowym obmiarem wykonywanych robót i ich rozliczeniem,
 • kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,
 • koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi z usuwaniem szkód górniczych w pasie drogowym,
 • koordynacja i nadzór nad robotami związanymi z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni niskiej oraz wysokiej w pasie drogowym.

 


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiana pracowników i kontaktu
Andrzej Ponikło 2024-04-12 12:47:36
Edycja dokumentu : zmiana danych teleadresowych
Andrzej Ponikło 2023-08-22 12:06:04
Edycja dokumentu : zmiana telefonów wewnętrznych w dziale
Andrzej Ponikło 2022-01-05 13:57:18
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-23 10:47:23
Edycja dokumentu : zmiana kontaktów odejście pracownika
Andrzej Ponikło 2021-04-19 11:00:42
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:45:25
Edycja dokumentu : zmiana nazwy strony
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:20:15
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane