Obowiązek informacyjny wobec właścicieli posesji, na których drzewa zagrażają bezpieczeństwu na drogach

Administratorem danych osobowych właścicieli posesji jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl

Dane osobowe znajdujące się w korespondencji są przetwarzane w celu:

  • wykonywania obowiązków zarządcy drogi na podstawie ustawy o drogach publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO*)
  • realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z art. 150 kodeksu cywilnego lub art. 87a ust. 2, 4, 5 ustawy o ochronie przyrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO*)

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe właścicieli, współwłaścicieli, zarządców i osób ich reprezentujących są przetwarzane w ww. celach i są przetwarzane przez okres minimum 5 lat, po czym zostają usunięte. 

Kategorie przetwarzanych danych
Imię, nazwisko, adres  zamieszkania, nr działki, status własności.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

  • prawo dostępu do swoich danych, 
  • prawo prostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych osobowych właścicieli/współwłaścicieli być podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, podmioty hostujące pocztę e-mail, a także podmioty świadczące usługi prawne. Dane adresowe będą udostępnione operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia korespondencji.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Źródło pochodzenia danych: system Kataster Urzędu Miejskiego w Katowicach. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 13:04:22
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 13:03:02
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 12:56:19
Wprowadzenie dokumentu : Edycja topograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 12:30:45

Otwarte dane Pokaż dane