Obowiązek informacyjny wobec wnioskodawców, którzy omylnie złożyli do MZUiM, a MZUiM przesłał pismo do właściwego organu

Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl

Dane osobowe znajdujące się w korespondencji są przetwarzane w celu:

  • wykonania obowiązku podmiotu publicznego (który otrzymał pismo dotyczące sprawy administracyjnej, której rozpatrzenie nie mieści się w jego kompetencjach), polegającego na niezwłocznym przekazaniu pisma do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie, podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 lit c. RODO* w związku z art. 65 KPA.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe wnioskodawcy i osób ich reprezentujących są przetwarzane w ww. celu i są przetwarzane przez okres minimum 5 lat, po czym zostają usunięte. 

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

  • prawo dostępu do swoich danych, 
  • prawo prostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych osobowych wnioskodawców być podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, podmioty hostujące pocztę e-mail. Dane adresowe mogą być udostępnione operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia korespondencji.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości odpowiedzi na wniosek. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Poprawka błędu (literówki) w tekście.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 13:47:09
Wprowadzenie dokumentu : Edycja topograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 13:44:45

Otwarte dane Pokaż dane