Obowiązek informacyjny wobec osób wnoszących opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (po otrzymaniu zawiadomienia / upomnienia)

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. II SA/GI 593/18 z dnia 31.10.2018, orzeczenie prawomocne) w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania – numer rejestracyjny pojazdu nie jest daną osobową. W związku z tym MZUiM proces przetwarzania danych osobowych rozpoczyna od momentu zebrania danych kierującego/właściciela pojazdu, np. w sytuacji dokonania przelewu opłaty dodatkowej, przekazania dokumentów itp.

Administratorem danych osobowych osób dokonujących wpłaty opłaty dodatkowej po otrzymaniu zawiadomienia / upomnienia jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl.

Pozyskanie danych osobowych

Dane osobowe zostały pobrane z systemu CEPiK (Centralna  Ewidencja Pojazdów i Kierowców http://www.cepik.gov.pl) na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu. Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Zaniechanie powyższych obowiązków skutkuje brakiem aktualnych danych w rejestrach państwowych, np. w CEPiK. Dane osobowe mogą także pochodzić z przekazanej MZUiM umowy zbycia/użyczenia pojazdu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

MZUiM przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko właścicieli/współwłaścicieli pojazdu, ich dane adresowe, PESEL (lub nazwa i siedziba firmy oraz NIP), numer rejestracyjny pojazdu, nr konta bankowego oraz dane identyfikacyjne właściciela konta - w przypadku dokonywania przelewu, a także numer telefonu / adres e-mail – w przypadku kontaktu z MZUiM tymi kanałami komunikacji w celu wyjaśnienia sprawy. MZUiM przetwarza także dane (np. kierującego pojazdem) zawarte w przekazanej umowie zbycia/użyczenia pojazdu.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), w związku z pobieraniem opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych oraz prowadzenia windykacji należności za nieuiszczenie należności za parkowanie na terenie Płatnej Strefy Parkowania – na podstawie: art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 13f ust. 4  ustawy o drogach publicznych oraz art. 5 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dane mogą być w jednostkowych przypadkach niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e, h, j RODO*. Dane kontaktowe (telefon, e-mail) są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie wyraźnego działania potwierdzającego kierującego pojazdem/właściciela - nie dotyczy postępowania windykacyjnego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).

Okres przechowywania danych osobowych

Ordynacja Podatkowa oraz ustawa o rachunkowości zobowiązują do przechowywania dokumentów przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą (np. przelewy). W przypadku windykacji dane są przetwarzane przez okres ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, aż do chwili przedawnienia wszystkich roszczeń.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

  • prawo dostępu do swoich danych, 
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

Potencjalnymi odbiorcami danych zawartych w upomnieniu, przelewie (oraz innych dostarczanych dokumentach) mogą być bank, podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, podmioty hostujące pocztę e-mail, a także podmioty świadczące usługi prawne. Dane adresowe mogą być udostępnione operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia korespondencji papierowej. W przypadku windykacji należności podmiotami mającymi dostęp do danych są: sąd oraz komornik, urząd skarbowy, w zakresie niezbędnym do realizacji  ustawowych zadań. Dostęp do informacji o zbyciu pojazdu, nieujawnionym w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ma także Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 Przetwarzanie Państwa danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiany typograficzne.
Joanna Krzykowska 2022-03-18 11:56:31
Wprowadzenie dokumentu : Aktualizacja informacji w zakresie Wydziału Uprawnień Komunikacji UM Katowice.
Joanna Krzykowska 2022-03-18 11:47:15

Otwarte dane Pokaż dane