Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem rozmów telefonicznych w MZUiM

Administratorem danych osobowych osób objętych monitoringiem rozmów telefonicznych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl

Monitoringiem telefonicznym są objęte wszystkie rozmowy przychodzące do MZUiM. Osoby niewyrażające zgody na to działania, proszone są o niewykonywanie połączenia telefonicznego.

Dane znajdujące się na nagraniach rozmów są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej MZUiM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO*).

Okres przechowywania danych osobowych z monitoringu telefonicznego

Dane osobowe są przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, po czym zostają usunięte. Przechowywanie może ulec wydłużeniu do prawomocnego zakończenia postępowań, w których dane stanowią dowód.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

  • prawo dostępu do nagrań – ograniczone m.in. ochroną praw i wolności innych osób znajdujących się na nagraniu;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba, że interesy Administratora będą miały charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli np. nagranie jest potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do czasu stwierdzenia czy podstawy sprzeciwu osoby są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw po stronie Administratora;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych zawartych na nagraniu z rozmów telefonicznych mogą być podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia, wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, a także podmioty świadczące usługi prawne.

Możemy również przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania i organom administracji publicznej, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.


Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 12:17:20

Otwarte dane Pokaż dane